پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
آیا مثبت نگریم؟

آیا مثبت نگریم؟


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:رفتار درمانی

اگر با من گام به گام اومده باشید جلو دیدید که در مقاله قبلی درباره روانشناسی انسانگرایانه گفتم و همینطور درباره جنبشی که این قضیه رو تاکید میکرد 

اما در بعضی مباحث دیده شده که درباره روانشناسی مثبت گرایانه گفته شده میخوام درباره این روانشناسی صحبت کنم. 

شاید یک مثبت گرا باشید  

پس با من همراه باش 

آیا مثبت نگریم؟

 

آیا مثبت نگریم؟

با تمام شدن یک قرن یعنی قرن 20 و آغاز قرن بعد یعنی 21 که قرن اکنون است میتواند انگیزه ای برای تامل و اندیشیدن به آنچه که گذشته و انچه میتوانست باشد وباید باشد شود در سال 2000 دو نفر از روانشناسان در امریکا به نام میهالی سیکونت میهالی و مارتین سلیگمن سردبیری و برنامه های از مجله آمریکن سایکولو چیست در باب روانشاسی مثبت نگر را عهده دار شدند...

 

آیا مثبت نگریم؟

تحلیل آن ها از روانشاسی مثبت نگر قرن بیستم این بود که روانشناسی قرن بیستم خیلی منفی نگر بوده وبیشتر روی اشکلات مردم، تاکید میکرده است تا روی کارهایی که میتوانند با شایستگی انجام بدهند آن ها در این ویژه نامه گفته بودند که روانشناسی معمولا آدم ها را منفعل و قربانی جلوه داده است .

آیا مثبت نگریم؟