پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
پوریا سبحانلومشاور تحصیلی
رویکرد شناختی اجتماعی در روانشناسی معاصر

رویکرد شناختی اجتماعی در روانشناسی معاصر


نویسنده :پوریا سبحانلو
مشاور تحصیلی
دسته بندی:رفتار درمانی

درباره انواع رویکرد های معاصر در روانشناسی سه مورد را گفتم رفتاری، شناختی اجتماعی، روان پویایی، اما می خوام تا درباره رویکرد شناختی صحبت کنم که خب تفاوت های زیادی با رویکرد شناختی اجتماعی داره پس با من همراه باشید broken heart

 به نظر روانشناسان شناختی مغز شما میزبان ذهن است و فرآیند های ذهنی آن اجازه می دهد مطالب را به یاد بسپارید تصمیم سازی کنید برنامه ریزی کنید هدف گزینی کنید و خلاق باشید پس رویکرد شناختی بر فرآیند های ذهنی دخیل در دانستن تاکید دارد چطور توجه مان را جهت  می دهیم ،چطور ادراک میکینم ، چطور به یاد میسپاریم و چطور فکر میکنیم و مسایل را حل میکنیم به عنوان مثال: روان شناسان شناختی مایلند بدانند معادلات چیزی را چگونه حل میکنیم چرا برخی چیزها را فقط برای مدت کوتاهی به یاد میسپاریم و برخی دیگر را برای یک عمر و چطور به کمک تجسم برای آینده سازی برنامه ریزی میکنیم..

 

رویکرد شناختی اجتماعی در روانشناسی معاصر

 

رویکرد شناختی اجتماعی در روانشناسی معاصر 

 

همچنین روانشناسان معاصر ذهن را یک نظام حل مساله فعال و آگاه می دانند..این دیدگاه مثبت با دیدگاه رفتاری که رفتار را تحت کنترل نیروهای محیطی بیرونی می داند مغایرت دارد دیدگاه بدبینانه مثلا دیدگاه های فروید هم که رفتار انسان را تحت کنترل غرایز یا سایر نیروهای ناهشیار می دانند مغایرت دارد در دیدگاه شناختی فرآیند های ذهنی طریق خاطرات ادراک ها تصورات و تفکر بر رفتار کنترل دارند.

 

رویکرد شناختی اجتماعی در روانشناسی معاصر